เครื่องบินส่วนตัว
ขนาด 6 ที่นั่ง
Luxury

เครื่องบินส่วนตัว จำนวนผู้โดยสาร 6 ที่ นั่ง

เส้นทาง สนามบิน เชียงใหม่-ปาย

ราคาต่อเที่ยว         27,000 บาท

ราคาไป-กลับ         47,900 บาท